f.1. Daniël Marthinus NEL, geb. 15/03/1818, ged. Mei 1818

f.1.  Daniël Marthinus, geb. 15/03/1818, ged. Mei 1818.

Daniël Marthinus was die seun van Louis Nel en Margaretha Elizabeth Nel.