Navorser en kontakbesonderhede.

Omtrent die navorser:Ek het in 1992 'n meestersgraad in Afrikaanse Kultuurgeskiedenis aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf.  Alhoewel ek nie in Genealogie gespesialiseer het nie, het ek sommer gou 'n belangstelling daarin ontwikkel.  Ek het kort daarna begin om my onmiddellike familie aan vaderskant (von Wielligh) na te vors, maar mettertyd het dit uitgekring na my ma se familie (van der Westhuizen) en ook na my man se pa se familie (Wortley) en natuurlik die van sy ma (Ritchie).  Die behoefte en belangrikheid om meer van ons voorgeslagte te wete te kom, het versterk toe ons besluit het om na Australië te emmigreer.  Toe toegang tot oorspronklike dokumente (asook transkripsies van oorspronklike dokumente) op die internet beskikbaar geraak het, het dit vir my moontlik geraak om meer indringend navorsing te doen.  Ek wou egter nie net die stambome navors nie, maar poog om meer omtrent die indiwidue uit te vind.   Die fotos van die oorspronklike doopinskrywings wat ek in die stamboom voeg, lewer 'n weelde van addisionele inligting, byvoorbeeld, wie die doopgetuies was, (soms) op watter plase hulle ten tye van die doop gewoon het, in watter distrik die doop plaasgevind het, maar dit is ook 'n onteenseglike bewys dat so 'n inskrywing wel korrek is.

Corli Wortley


Kontak die navorser op: